1. INFORMACIÓ LEGAL LSSICE

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA manifesta que el domini museucasteller.cat és propietat de XARXA DE CULTURA DE VALLS, amb CIF P9316303H, i domicili a la Pl. del Blat 1, CP 43800, de Valls (Tarragona).

MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts a la llei, MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA estan elaborats per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

2. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l’ajuntament de Valls, CIF: P4316300E. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que l’ajuntament de Valls ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert a la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de l’ajuntament de Valls, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-lo de les millores del lloc web.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Plaça del Blat 1, 43800 Valls o bé, enviar un correu electrònic a ajuntament@valls.cat.

3. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

4. CONDICIONS D’ÚS DE #MEMORIACASTELLER FOTOTECA COL·LABORATIVA


El Museu Casteller de Catalunya (en endavant, MCC) ofereix, en determinats casos, als Usuaris del web la possibilitat de remetre fotografies, vídeos, gravacions d’àudio o arxius de qualsevol altre tipus (en endavant, els “Arxius”) per a incorporar-les a algunes de les seccions del web de museucasteller.cat (Ex.- “Fototeca #memoriacasteller”).

La publicació d’aquests Arxius està subjecta a les següents condicions, el compliment del qual és responsable exclusivament l’Usuari:

  • MCC respecta i reconeix els drets morals que corresponguin a l’autor sobre els Arxius.
  • L’Usuari que realitza l’enviament dels Arxius declara i garanteix ser el legítim titular, llicenciatari o cessionari dels mateixos i, per tant, es declara amb plena legitimitat per cedir al MCC els drets de propietat intel·lectual sobre els Arxius en els termes reflectits en el següent punt.
  • L’Usuari serà l’únic responsable, i manté en tot cas indemne al MCC, de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial que, per l’incompliment d’aquesta garantia, poguessin plantejar tercers en el futur.
  • L’Usuari cedeix al MCC, amb caràcter no exclusiu, amb àmbit mundial i pel temps permès legalment, els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública sobre els Arxius per a la seva utilització en suports físics, tals com exposicions, mostres, publicacions de diversos tipus, periòdiques o no, i/o digitals, tals com CD, DVD o memòries d’emmagatzematge i/o per a la seva explotació a través d’Internet als webs del MCC i/o aplicacions del MCC o els seus col·laboradors. Entre d’altres, el MCC declara expressament que es reserva el dret a fer ús dels Arxius cedits per a la realització d’exposicions o l’edició de llibres, catàlegs o publicacions anàlogues, en suport físic, digital, o qualsevol altre mitjà o suport que permeti la seva reproducció, distribució i/o comunicació pública, tals com pàgines web, aplicacions per a dispositius mòbils, fires virtuals o similars.
  • Els Arxius objecte de cessió no podran contenir elements obscens o pornogràfics. Així mateix, els Arxius no podran albergar imatges o informacions que suposin una vulneració de drets de tercers i, en particular, del seu honor, intimitat o pròpia imatge. No es podran cedir Arxius que incitin a la violència, al racisme, al sexisme o la homofòbia ni que continguin insults o opinions injurioses o calumnioses.
  • El MCC es reserva el dret d’eliminació de qualsevol Arxiu cedit pels Usuaris que consideri que incompleix qualsevol d’aquestes normes, o per qualsevol altra causa. Així mateix, el MCC es reserva el dret de bloqueig d’ús o accés als sistemes d’enviament o càrrega de fitxers als Usuaris (particulars o genèrics), així com l’eliminació de les seccions que continguin els mencionats fitxers, per motius de seguretat, tècnics o derivats de l’incompliment d’aquestes normes d’ús i actuació.
  • Donat el volum d’Arxius que poden ser cedits al MCC pels Usuaris, en aplicació del règim de responsabilitat regulat per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el MCC no serà responsable per la informació o Arxius enviats per l’Usuari quan no tingui un coneixement efectiu de que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer, susceptibles d’indemnització. No obstant l’anterior, en el moment que el MCC tingui coneixement efectiu que allotja dades com les anteriorment referides o que vulnerat el disposat en aquestes Condicions d’Ús a través de qualsevol mitjà, es compromet a actuar amb diligència per retirar-les o fer impossible l’accés a elles. A tal efecte, el MCC es compromet a revisar totes les denuncies rebudes i a respondre-les en el menor temps possible, el MCC col·laborarà en tot cas en la resolució de conflictes, denuncies o reclamacions que tinguin la seva causa en els Arxius proporcionats per l’Usuari.

5. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS/CANCEL.LACIÓ


Un cop feta la reserva ja no serà possible la devolució del preu de les entrades.

UNESCO
Logo Dpto. Cultura Generalitat
UNESCO